කාර්යාල:

ප්‍රධාන කාර්යාලය
නැගෙනහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය,
ඇතුල් වරාය පාර,
ත්‍රීකුණාමලය
P: 026 2226793 / 026-2226350
F: 026 2226793
E:info@eprpta.lk
ත්‍රීකුණාමලය දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය
නැගෙනහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය,
ඇතුල් වරාය පාර,
ත්‍රීකුණාමලය
P: 026 2226792 / 026-4927854
F: 026 2226792
E:trinco@eprpta.lk
මඩකලපුව දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය
නැගෙනහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය,
මඩකලපුව
P: 065 2228528 / 065-4926934
F: 065 2228528
E:batti@eprpta.lk
අම්පාර දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය
නැගෙනහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය,
4 බී. දෙවන මාවත,
අම්පාර
P: 063 4925771 / 063 2222265
F: 063 2222265
E:ampara@eprpta.lk

නිළධාරින්:

ප්‍රධාන කාර්‍යාලය
සභාපති
සමන්ත බී. අබේවික‍්‍රම
P: 026 2226350
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
ඩබ්ලිව්. එම්. එච් උදය කුමාර
P: 026 2226350 / 026 4927850
M: 077 3647512
අධ්‍යක්ෂක(ධාවන හා සැලසුම්)
සී. එම්. නනදසේන
P: 026 2226793 / 026 4927851
F: 077 3647563
අධ්‍යක්ෂක(පරිපාලන)
එච්. ජී. අබේවර්ධන
P: 026 2226624 / 026 4927852
F: 077 3647597
අධ්‍යක්ෂක(මුදල්)
ජී. එම්. සී. ගුණරත්න
P: 026 2226623
F: 077 3647742
දිස්ත්‍රික් කාර්‍යාල
දිස්ත්‍රික් කළමණාකරු - ත්‍රීකුණාමලය
එල්. ජී. යු. සී. නවරත්න
P: 026 2226792 / 026 4927854
M: 077 3647716
දිස්ත්‍රික් කළමණාකරු - මඩකලපුව
යු. යුවනතන්
P: 065 4926934 / 065 2228528
M: 077 3647548
දිස්ත්‍රික් කළමණාකරු - අම්පාර
සී. එම්. එස්. එල්. මොරායස්
P: 063 2222265 / 063 4925771
M: 077 3647513