බස් ගාස්තු

නිවැරදි මාර්ග අංකය ඇතුල් කරන්න.

බස් පිටත් වන වේලාවන්

නිවැරදි මාර්ග අංකය ඇතුල් කරන්න.

මාර්ග තොරතුරු

නිවැරදි මාර්ග අංකය ඇතුල් කරන්න.
wimalaweera-dissanayake

ප‍්‍රාර්ථනාව

පුද්ගලික අංශයෙත් , රාජ්‍ය අංශයෙත් මනා සම්බන්ධීකරණයකින් යුතුව ගුණාත්මක සහ කර්යක්ෂම පොදු ප්‍රවාහන සේවයක් පළාතේ ජනතාවට ලබාදීම මගේ අරමුණුයි

නසීර් අහමඩ්(ඉංජිනේරු)
ප්‍රධාන අමාත්‍ය / ප්‍රවාහන අමාත්‍ය
නැගෙනහිර පළාත

දැක්ම

නැගෙනහිර පළාතේ ජනතාවට උසස් ජීවන තත්ත්වයක් ලබා දීමේ අරමුණින් සමාජ ආර්ථීක හා සංස්කෘතික අවස්ථාවන්ට ප්‍රවේශ වීම සඳහා සියල්ලන්ටම සම පොදු ප්‍රවාහන සේවා සැපයීම

මෙහෙවර

ගුණාත්මක, විශ්වසනීය හා සාධාරණ ප්‍රවාහන සේවාවක් සහතික කරනු වස් සේවා නියාමනය, පහසුකම් සැපයීම සහ ප්‍රවර්ධනය අපේ මෙහෙවරයි